Tietosuojaseloste

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TAVAT

Antamiasi henkilötietoja ("Tiedot") tullaan käsittelemään seuraaviin tarkoituksiin:
a) pyydettyjen palveluiden ("Palvelut") tarjoamiseksi FCA Italy S.p.A.:n ("Yritys") kanssa solmimasi sopimuksen mukaisesti;
b) jotta Yritys pystyy tekemään asiakastyytyväisyyskyselyjä liittyen Yrityksen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden laatuun ("Asiakastyytyväisyys"), Yrityksen oikeutetun edun mukaisesti;
c) Yrityksen tuotteita ja palveluita koskevien kaupallisten viestien ja mainosten lähettämiseksi sekä markkinatutkimusten toteuttamiseksi ("Markkinointi") edellyttäen, että tähän on saatu nimenomainen suostumuksesi;
d) Käyttäytymisesi, tottumustesi ja kuluttamiseen liittyvien taipumustesi analysoimiseksi, jotta Yritys voi parantaa tarjoamiaan tuotteita ja palveluita ja täyttääkseen odotuksesi ("Profilointi") edellyttäen, että tähän on saatu nimenomainen suostumuksesi;
e) jotta voimme luovuttaa Tietoja Yrityksen tytär- ja konserniyhtiöille sekä niiden auto-, rahoitus-, vakuutus- ja tietoliikennealalla toimiville kumppaneille, jotka käsittelevät Tietoja lähettääkseen kaupallisia viestejä ja mainoksia tuotteistaan ja palveluistaan tai toteuttaakseen markkinatutkimuksia, edellyttäen, että tähän on saatu nimenomainen suostumuksesi ("Markkinoiva kolmas Osapuoli").
Tietoja voidaan käsitellä fyysisessä muodossa, automaattista tai sähköistä tiedonkäsittelyä käyttäen, mukaan lukien postin, sähköpostin, puhelimen (esim. automaattiset puhelut, tekstiviestit, multimediaviestit), tai faksin välityksellä, taikka muulla tavalla (esim. verkkosivut, mobiilisovellukset).

TIETOJEN ANTAMATTA JÄTTÄMISEN SEURAUKSET

Tietojen antaminen on aina vapaaehtoista. Mikäli et anna Yritykselle pakollisiksi merkittyjä Tietoja, Yritys ei pysty tarjoamaan Palveluaan. Toisaalta vapaaehtoisiksi merkittyjen Tietojen antamatta jättäminen ei estä sinua käyttämästä Palvelua.

TIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Tietoja voivat käsitellä EU:n sisä- tai ulkopuolella sijaitsevat luonnolliset ja/tai juridiset henkilöt, jotka toimivat Yrityksen lukuun ja tiettyjen sopimusvelvoitteiden mukaisesti.
Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille lakisääteisten velvoitteiden tai viranomaismääräysten noudattamiseksi, taikka Yrityksen oikeuksien käyttämiseksi oikeusviranomaisessa.

TIETOJEN SIIRROT ETA:N ULKOPUOLELLE

Yritys voi sopimusvelvoitteidensa puitteissa siirtää Tietoja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella sijaitseviin maihin, mukaan lukien Tietojen tallentaminen tietokantoihin, joita ylläpitävät Yritysten lukuun toimivat tahot. Tietokantojen ylläpito ja Tietojen käsittely ovat riippuvaisia käsittelyn tarkoituksista ja niitä koskee sovellettava tietosuojalainsäädäntö.
Mikäli Tietoja siirretään ETA:n ulkopuolelle, Yritys toteuttaa asianmukaiset sopimusoikeudelliset toimenpiteet varmistaakseen riittävän Tietojen suojan tason. Yritys käyttää muun muassa sopimuksia, jotka perustuvat Euroopan komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin, joilla säännellään tietojen siirtoa ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOSUOJAVASTAAVA

FCA Italy S.p.A. on rekisterinpitäjä, jonka kotipaikka on Italiassa ja osoite on Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Italia.
Voit olla yhteydessä tietosuojavastaavan tiimiin sähköpostitse osoitteessa dpo@fcagroup.com.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Yritys säilyttää Palvelun tarjoamista ja Asiakastyytyväisyyttä varten käsiteltäviä Tietoja ainoastaan niin kauan kuin se on ehdottoman tarpeellista käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Yrityksellä on kuitenkin oikeus säilyttää Palvelun tarjoamista varten käsiteltäviä Tietoja pidempiä aikoja, jos tämä on välttämätöntä Yrityksen etujen turvaamiseksi, kun kyseiset Yrityksen edut liittyvät Palvelun tarjoamista koskevaan mahdolliseen vastuuseen.

Kun Tietoja käsitellään markkinointi- ja profilointitarkoituksiin, Yritys säilyttää Tietoja siitä hetkestä lähtien, kun annat tähän suostumuksesi ja siihen hetkeen asti, kunnes peruutat suostumuksesi. Kun olet peruuttanut suostumuksesi, Tietoja ei enää käsitellä näihin tarkoituksiin. Yritys voi tästä huolimatta säilyttää näitä Tietoja erityisesti silloin, kun tämä on välttämätöntä Yrityksen etujen suojelemiseksi, Yrityksen edun liittyessä mahdolliseen Tietojen käsittelyä koskevaan vastuuseen, ellei toimivaltainen valvontaviranomainen anna lisäselvityksiä asiassa.

OIKEUTESI

Voit käyttää seuraavia oikeuksia:
1. oikeus saada pääsy tietoihin tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus saada Yritykseltä tieto siitä, käsitteleekö Yritys Tietojasi ja sinulla on tarvittaessa oikeus saada pääsy näihin Tietoihin;
2. oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vaatia epätarkkojen ja/tai virheellisten tietojen oikaisemista ja Tietojen poistamista edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu;
3. oikeus käsittelyn rajoittamiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vaatia käsittelyn keskeyttämistä edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu;
4. oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus saada Tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja luettavassa muodossa, sekä siirtää kyseiset Tiedot toisille rekisterinpitäjille;
5. vastustamisoikeus tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vastustaa Tietojen käsittelyä edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu, mukaan lukien silloin, kun Tietoja käsitellään markkinointi- tai profilointitarkoituksiin;
6. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli Tietoja käsitellään lainvastaisesti.
Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksia kirjoittamalla osoitteeseen FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Italia, tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@fcagroup.com.